EU Kutak Približava proces Euro-integracija stanovnicima sjevera Crne Gore .

• AKTUELNOSTI •

EU KUTAK je projekat koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) sa ciljem da informiše građane, posebno mlade, o benefitima ulaska Crne Gore u EU.

EU Kutak

– Jača kapacitete i položaj civilnog sektora na sjeveru Crne Gore i preuzima aktivnu ulogu u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnijenja o procesu integracije Crne Gore u Evropsku Uniju.

 – Približava proces euro-intergracija stanovnicima sjeverne Crne Gore, posebno mladima, uz povećanje informisanosti i podizanja svijesti šire javnosti o samoj Evropskoj Uniji, kao i o procesu pristupanja Crne Gore EU i pomoći EU Crnoj Gori. 

– Utiče na svijest građana o postojanju aktivnosti i usluga EU info kutka u Bijelom Polju i kao mjesta za dijalog i debate, razmjenu kulturnih, političkih i društvenih stavova među stručnjacima, akademcima, novinarima, civilnim društvom i mladima na različite teme od društvenog značaja. 

– Utiče na nivo znanja i stručnost NVO, medija, mladih o procesu euro-integracija, jačana uloga mladih i civilnog sektora da aktivno promovišu EU vrijednosti i proces EU integracije Crne Gore, kao I povećanja povezanost mladih iz Crne Gore sa mladima iz EU zemalja. 

– Utiče na nivo vidljivosti aktivnosti, programa i pomoći EU Crnoj Gori I unaprjeđena informisanost i razumijevanje građana Crne Gore, posebno na sjeveru Crne Gore, o pristupnom procesu, pregovorima sa EU I intergaciji Crne Gore u Evropsku Uniju. 

– Doprinosi unaprjeđenju integracije Crne Gore u Evropsku uniju osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi.

– Prati unaprjeđenje javnih politika, transparentnosti i odgovornosti vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou i njihov doprinos procesu pristupanja u EU. 

– Utiče na razvoj civilnog društva na lokalnom nivou i podsticanje građanskog aktivizma I volonterizma.

 – Unaprjeđuje omladinske politike i položaj mladih. Stimuliše inovativne izraze u kulturi.

EU Kutak

Projekat „ EU kutak” u Bijelom Polju  finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija

Podiže svijest o postojanju aktivnosti i usluga EU kutka u
Bijelom Polju i uspostavljanje istog kao mjesta za dijalog i debate, kao i
razmjenu kulturnih, političkih i društvenih stavova među stručnjacima,
akademcima, novinarima, civilnom društvom i mladima na različite teme
od društvenog značaja

Sadržaj ovog web sajta je isključiva odgovornost NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) i ni na koji način ne odražava stavove CGO-a ili Evropske unije.