Pregovori o pristupanju

Kako funkcioniše EU?
Šta je EU?

Evropska unija predstavlja jedistveno politicko i ekonomsko partnerstvo izmedu 27 demokratskih evropskih zemalja, ciji je cilj osiguranje mira, prosperiteta i slobode za svojih 500 miliona građana, u pravednijem i bezbednijem svetu.

To je struktura koja je u stalnom razvoju i koja nema istorijski presedan. Primarno zakonodavstvo EU su sporazumi potpisani izmedu zemalja članica. Ti sporazumi propisuju osnovnu politiku EU, utvrduju njenu institucionalnu strukturu, zakonodavnu proceduru i ovlašcenja. Neki od glavnih sporazuma su: Rimski sporazum o EEZ (1957), Jedinstveni evropski akt (1986), Mastrihtski sporazum (1992), Amsterdamski sporazum (1997) i Lisabonski sporazum (2007).

Glavne institucije EU su: Evropski parlament, Savet Evrope, Savet Evropske unije i Evropska komisija.

Evropski parlament
Biraju ga na svakih pet godina građani Evropske unije da predstavlja njihove interese. Glavne dužnosti Evropskog parlamenta (EP) su da usvaja evropske zakone koje predlaže Evropska komisija. EP tu odgovornost dijeli sa Savetom Evropske unije. Parlament i Savet takođe dijele zajednicko ovlašcenje za usvajanje godišnjeg budžeta EU. Glavno zasjedanje parlamenta održava se u Strazburu (Francuska), a ostala zasjedanja u Briselu (Belgija). (http://www.europarl.europa.eu/)

Savet Evrope
Čine ga šefovi država ili vlada zemalja članica, zajedno sa svojim predsjednikom i predsjednikom komisije. Visoki predstavnik Unije za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku učestvuje u njegovom radu. Savet Evrope definiše opšte politicke pravce i prioritete Evropske unije. Nema zakonodavnu funkciju. Savet Evrope se sastaje dvaput godišnje na svakih šest mjeseci a saziva ga njegov predsjednik. Ukoliko situacija tako zahtijeva, predsjednik može sazvati specijalni sastanak. Predsjednički mandat traje dvije i po godine i može biti jednom obnovljen. Savet Evrope se uglavnom sastaje u Briselu. http://www.european-council.europa.eu/

Savet Evropske unije
Glavni je organ EU za donošenje odluka. Sa Evropskim parlamentom dijeli ovlašcenje za usvajanje zakona EU. Savet EU se sastoji od ministara nacionalnih vlada svih zemalja članica EU. Sastancima prisustvuju ministri onih resora i oblasti koje su tema određenih razgovora. Svakih šest mjeseci, druga država članica preuzima takozvano predsedništvo nad EU, što znači da ta država presjedava tim sastancima i određuje opštu političku agendu. Rotirajuće predsedništvo se ne primjenjuje na Savet za spoljne poslove, kojim presjedava Visoki predstavnik EU za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku.  http://www.consilium.europa.eu/

Evropska komisija
Izvršni je organ EU i predstavlja interese EU kao cijeline. Ona izrađuje nacrte predloga za nove evropske zakone, koje nakon toga predstavlja Evropskom parlamentu i Savetu. Ona sprovodi zajedničku politiku EU i upravlja njenim fondovima i programima. Komisija takode ima ulogu „čuvara sporazuma“, i obezbjeđuje da se svaka zemlja pridržava sporazuma i zakona EU. Ona može preduzeti mjere protiv prekršioca ovih pravila, ukoliko je potrebno izvesti ih pred Evropskim sudom pravde.

Komisiju cini 27 komesara – po jedan iz svake zemlje članice EU. Predsednika komisije biraju vlade 27 zemalja clanica EU, koga odobrava Evropski parlament. Oni ne predstavljaju vlade svojih nacionalnih zemalja. Umejsto toga, svaki od njih je odgovoran za određenu oblast politike EU. Mandat svakog od njih traje pet godina. http://ec.europa.eu/