NVO ORGANIZACIJE MORAJU VRŠITI PRITISAK NA DONOSIOCE ODLUKA

NVO ORGANIZACIJE MORAJU VRŠITI PRITISAK NA DONOSIOCE ODLUKA

U cilju povećanja učešća Opštine Bijelo Polje u pružanju podrške NVO sektoru, danas je kroz projekat EU kutak u organizaciji NVO ,,MMNE“ održana diskusija i otvorena debata sa donosiocima odluka Opštine Bijelo Polje. Tokom sastanka govorilo se o dosadašnjim iskustvima, rezultatima finansiranih projekata, problemima sa kojima se NVO suočavaju i načinima njihovog rješavanja.

Na lokalnom nivou postoje brojni mehanizmi koji nevladinim organizacijama omogućavaju učešće u procesima donošenja odluka, ali je neophodno saradnju lokalne samouprave i civilnog sektora dodatno unaprijediti, ocijenjeno je na sastanku donosioca odluka u Opštini Bijelo Polje i mreže NVO organizacija „Tim za Evropu“.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Opštine Bijelo Polje Ernad Suljević, Sekretar Sekretarijata Opštine Bijelo Polje Haris Malagić i glavni administrator Ernedin Ćeranić.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Ernad Suljević, istakao je na današnjem sastanku da lokalna samouprava organizacije civilnog društva smatra jako važnim partnerima u borbi za unapređenje kvaliteta života svih građana.

„Organizacije civilnog sektora su za Opštinu Bijelo Polje dokazani partneri i zato naša saradnja i komunikacija treba stalno da se unapređuje i jača. Predstavnike organizacija civilnog društva posmatramo kao partenre sa kojima treba zajedno da radimo na razvoju naše zajednice, jer sve ono što lokalni aparat ne može da uradi, upravo bi organizacije civilnog društva trebalo da detektuju, da ukažu na problem, nakon čega bi zajednički radili na njegovom sistematskom rješavanju“, naglasio je potpredsjednik Suljević.

On je kazao i da Bijelo Polje i Crna Gora nemaju boljih poslanika od predstavnika civilnog sektora, koji tako jako, jasno i konstruktivno u kontinuitetu ukazuju i podjsećaju na probleme i nude prijedloge rješenja.

„A svjesni smo i činjenice da je jako važno učešće nevladinih organizacija i kada je riječ o reformskim procesima, jer upravo one put ka učlanjenju u EU čine transparentnijem i efikasnijim“, istakao je Sulejvić i pozvao NVO sektor da više koristi Institut slobodne stolice, kako bi participirali u radu lokalnog parlamenta.

Na nivou lokalne samouprave kreirani su mehanizmi koji omogućavaju učešće NVO i građana. Ti mehanizmi se ne koriste u dovoljnoj mjeri iz razloga neinformisanosti, ali i složenih procedura koje NVO treba da ispune. Jedan od ključnih mehanizama učešća NVO je institut Slobodna stolica koji se vrlo rijetko koristi jer je potrebna preglomazna dokumentacija.

Iako na nivou lokalne samouprave postoje mehanizmi koji NVO omogućavaju učešće u procesima donošenja odluka, prema ocjeni Zdravka Janjuševića iz NVO Bijeloposljki demokratski centar, ti mehanizmi se ne koriste u dovoljnoj mjeri.

„I to zato što nevladine organizacije nijesu dovoljno informisane, ali i zbog složenih procedura, kroz koje nevladine organozacije u tim situacijama treba da prođu“, podvukao je Janjušević.

On je istakao i da je jedan od ključnih mehanizama učešća NVO Institut slobodne stolice, koji se vrlo rijetko koristi, iz razloga što, kako je rekao Janjušević, to zahtijeva sakupljanje brojne dokumentacije.

„Postoje i drugi instrumenti i mehanizmi koji omogućavaju učešće u kreiranju javnih politika, kao što su učešće u radnim grupama, timovima za izradu akcionih i drugih planova, savjeta, raznih komisija i timova. Opština je i preko instrumenta javne rasprave omogućila da NVO učestvuju, međutim, značajn broj organa do kraja ne ispoštuje ove procedure, iz razloga što nakon postupka javne rasprave ne objavi izvještaje na svojoj zvaničnoj web adresi, kako je planirano odlukom o sprovođenju javnih rasprava, zato je mali broj onih koji učestvuju na javnim raspravama, jer jednostavno NVO ne vide svrhu svog učešća“, saopštio je Janjušević.

Naglasio je i da se udovoljnoj mjeri se ne prihvataju prijedlozi nevladinih organizacija prilikom kreiranja javnih politika.

„Te se stiče dojam da je učešće organizacija civilnog sektora i građana u kasnijim fazama usvajanja određenog dokumenta, plana ili određene odluke, samo formalnog tipa. Zato je potrebno voditi bazu podataka o inicijativama od strane NVO, da bi sa preciznošću mogli da govorimo o efektima tog instrumenta. Potrebno je ohrabriti i animirati građane da podnose inicijative, gdje se očekuje ažurnost od strane lokalne uprave i uvažavanje prijedloga“, napomenuo je Janjušević.

On je poručio i da je potrebno obezbijediti kofinansiranje projekata NVO koji se finansiraju iz fondova EU.

„Trenutna situacija za loklane nevladine organizacije nije najpovoljnija kada je u pitanju korišćenje EU fondova, zato što nijesu razvijeni kapaciteti organizacija koje su u obavezi da ispoštuju veoma složene procedure za koiršćenje tih sredstava. Zato lokalna uprava treba da informiše, ali i pomogne lokalnim organizacijama da ojačaju svoje kapacitete, kako bi u što boljoj mjeri pružale usluge građanima i učestvovale u kreiranju javnih politika, a sve u cilju stvaranja boljih uslova za život građana“, poručio je Janjušević.

Zaključio je i da komunikacija predstavnika lokalne samouprave i civilnog društva mora i treba da bude intenzivnija.

„To je obostrana odgovornost koja doprinosi stvaranju uslova za dinamičniji razvoj lokalne zajednice“, istakao je Zdravko Janjušević iz NVO Bijeloposljki demokratski centar.

,,Trenutna situacija za lokalne NVO nije najpovoljnija kada je u pitanju korišćenje EU fondova, zato što nijesu razvijeni kapaciteti NVO organizacija koje su u obavezi da ispoštuju veoma složene procedure za korišćenje tih sredstava. Lokalna uprava treba da informiše ali i pomogne lokalnim organizacijama da ojačaju svoje kapacitete kako bi iste u što boljoj mjeri pružale usluge građanima i učestvovale u kreiranju javnih politika, a sve u cilju stvaranja boljih uslova za život građana. Ističem da moramo raditi i pripremati zajedničke projekte i aktivnosti kao i razmjenjivati stečena iskustva zarad ostvarivanja zajedničkog nam cilja jače demokratije i razvoja civilnog društva“, istakao je Zdravko Janjušević ispred NVO BDC.

Sa relevantnih adresa lokalne uprave su iznešeni odgovori na pitanja koja se tiču uloge organizacije civilnog društva u procesu donošenja odluka ali potencijalnih ideja i aktivnosti koje lokalna uprava sprovodi i koje će realizovati sa ciljem uključivanja NVO-a u procesu donošenja odluka.

Ernad Suljević, potpredsjednik Opštine Bijelo Polje je istakao da učešće civilnog društva u evropskim integracijama čini ovaj proces transparentnim i efikasnijim, a ne treba zaboraviti da evropske integracije podrazumijevaju duboke društvene promjene, i zato civilno društvo mora imati svoju ulogu u njemu.

,,Mislim, da mi ne treba da našu saradnju posmatramo na bilo koji način osim na onaj na koji je taj odnos uređen u razvijenim zemljama u čije društvo želimo da uđemo i postanemo članica najrazvijenijih zemalja. Opština Bijelo Polje vas predstavnike organizacije posmatra kao partnere sa kojima treba da zajedno radimo na razvoju naše zajednice, i da se taj rad ne ogleda samo kroz Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO “, dodao je Suljević.

Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Haris Malagić, poručio je da je jako važno organizovati što češće sastanke, kako bi saradnja civilnog sektora i Opštine bila na znatno višem nivou.

„Nevladine organizacije su u Bijelom Polju, ali i šire, prepoznate po svom radu i njihovom doprinosu uanpređenja kvaliteta života naših građana. Ipak, tu ima još prostora za unapređenje saradnje, a jedan od načina za to su ovakvi sastanici, ali i korišćenje raznih mehanizama koji im omogućavaju učešće u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“, saopštio je Malagić.

Istakao je i da zabrinjava to što se nevaldine organizacije nijesu javile na javne konkurse za učešće u radnim grupama za izradu lokalnih akcionih planova za LGBT populaciju i socijalnu inkluziju.

NVO ORGANIZACIJE MORAJU VRŠITI PRITISAK NA DONOSIOCE ODLUKA

„Riječ je o jako važnim lokalnim akcionim planovima, koji su značajni za građane Bijelog Polja, ali je interesovanje organizacija civilnog sektora izostalo, ne znam iz kojih razloga. Takođe, zabrinajva i neažurnost pojedinih organizacija koje ne dostavljaju izvještaje, iako su putem Konkursa za raspodjelu sredstava nevladiniom organizacijama dobile sredstva za realiazciju projekata“, naveo je sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Malagić je napomenuo i da Opština Bijelo Polje, pored dodjele sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata, obezbjeđuje sredstva i za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom koje čine koaliciju „Savez“, a kojima je nedavno povećan iznos podrške sa 150 na 250 eura.

Malagić je dodao: ,, Ističem da, slobodna riječ treba da se čuje, jer sve što radimo radimo za povećanje zadovoljstva građana i našu saradnju prije svega moramo bazirati na povjerenju“,

Predstavnici NVO su iznijeli svoja zapažanja i stavove po pitanju dosadašnjih projekata. Jedan od predloga je bio da se radi na promijeni procedure za korišćenje slobodne stolice i da se konkursi objavljuju u prvom kvartalu kalendarske godine.

Glavni administrator, Ernedin Ćeranić je poručio da oni u Opštini imaju jasno definisane, procedure, prava i obaveze i kriterijumi koji garantuju da svi mogu da učestvuju i da se oni trude da sve bude vidljivo građanima. Naveo je i primjere mogućnosti učešća organizacija civilnog društva u rad skupštinskih tijela.

„Poslovnikom i Odlukom koju je Opština Bijelo Polje donijela, jasno su definsiani i propisani kriterijumi prema kojima svaka nevaldina organizacija koja je zainteresovana ima pravo da učestvuje u radnim grupama i radnim tijelima Skupštine, a naravno, tu je i Institut slobodne stolice, zahvaljujući kojem mogu da iznesu svoj stav o određenim temama i pitanjima“, naveo je Ćeranić.

Zaključak je da komunikacija mora biti na većem nivou i mora biti intenzivnija. Potrebno je pospješiti postojeću i razviti novu saradnju. Potrebno je organizovati što više sastanaka na kojima se iznose planovi i primjedbe i mora se raditi na pripremi zajedničkih aktivnosti.

Na sastanku je prigovoreno da predsjednik opštine Petar Smolović ispoštuje plan rada i da održi godišnje barem dva sastanka sa predstavnicima NVO organizacija iz Bijelog Polja, istu obavezu ima i predsjednica Skupštine.

Na lokalnom nivou postoje brojni mehanizmi koji nevladinim organizacijama omogućavaju učešće u procesima donošenja odluka, ali je neophodno saradnju lokalne samouprave i civilnog sektora dodatno unaprijediti, ocijenjeno je na sastanku donosioca odluka u Opštini Bijelo Polje i mreže NVO organizacija „Tim za Evropu“.

Željko Đukić iz NVO Multimedijal Montenegro, koja je i organizovala današnji sastanak, istakao je i da građani različito percipiraju NVO sektor u Bijelom Polju.

„Ipak postoje rezultati i pomaci kada je u pitanju djelovanje NVO sketora na terenu, ali smatram da je najveći problem bjelopoljskog civilnog sektora to što ne pritiska dovoljno lokalnu samoupravu da bude bolja u onome što radi“, istakao je Đukić.

Sastanak donosioca odluka u Opštini Bijelo Polje i mreže NVO organizacija „Tim za Evropu“ organizovan je u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore, koji je finansijski podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori