KOMITET REGIONA JE NAJMLAĐA INSTITUCIJA EU

Komitet regiona je najmlađa institucija EU. Osnovan je Ugovorom iz Mastrihta* (1992) kao predstavničko tijelo lokalnih i regionalnih vlasti država članica EU. Komitet ima 222 člana. Osnovni zadatak ovog tijela je da uskladi proces odlučivanja u EU sa posebnim interesima evropskih regiona, odnosno da ga približi interesima i očekivanjima građana EU.

KOMITET REGIONA JE NAJMLAĐA INSTITUCIJA EU

Komisija EU* i Savjet EU* obavezni su da konsultuju Komitet regiona o predlozima odluka koje se primenjuju na regionalnom i lokalnom nivou. Komitet ima isključivo savjetodavnu ulogu i nema mogućnosti da zaustavi ili odloži odluku Savjeta, odnosno Komisije EU. Prema odredbama Ugovora iz Mastrihta, Komitet se konsultuje kada se donose odluke u vezi sa sledećim oblastima: ekonomska i socijalna

kohezija, sveevropska mreža saobraćajne infrastrukture, zdravstvo, obrazovanje i kultura. Ugovorom iz Amsterdama,* navedenim oblastima dodate su i politika zapošljavanja, životna sredina, stručna obuka i saobraćaj.