KOMITET REGIONA EU

KOMITET REGIONA EU

Komitet regiona je najmlađa institucija EU. Osnovan je Ugovorom iz Mastrihta (1992) kao predstavničko tijelo lokalnih i regionalnih vlasti država članica EU. Komitet ima 222 člana.
Osnovni zadatak ovog tijela je da uskladi proces odlučivanja u EU sa posebnim interesima evropskih regiona, odnosno da ga približi interesima i očekivanjima građana EU. Komisija EU i Savjet EU obavezni su da konsultuju Komitet regiona o predlozima odluka koje se primjenjuju na regionalnom i lokalnom nivou.
Komitet ima isključivo savjetodavnu ulogu i nema mogućnosti da zaustavi ili odloži odluku Savjeta, odnosno Komisije EU.
Prema odredbama Ugovora iz Mastrihta, Komitet se konsultuje kada se donose odluke u vezi sa sledećim oblastima: ekonomska i socijalna kohezija, sveevropska mreža saobraćajne infrastrukture, zdravstvo, obrazovanje i kultura. Ugovorom iz Amsterdama, navedenim oblastima dodate su i politika zapošljavanja, životna sredina, stručna obuka i saobraćaj.

Projekat „Evropski kutak“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“. Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.