GLAVNE INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

Šta je EVROPSKI PARLAMENT?
Evropski parlament važan je forum za političke rasprave i donošenje odluka na razini EU-a. Zastupnike u Europskom parlamentu izravno biraju glasači u svim državama članicama. Zastupnici zastupaju interese glasača pri izradi zakona EU-a te osiguravaju da ostale institucije EU-a rade na demokratski način.

KAKO SE BIRAJU POSLANICI EP?
Poslanici EP se biraju neposrednim glasanjem od 1979. godine, a broj poslanika koji se biraju u zemljama članica srazmjeran je udjelu stanovnika te zemlje i ukupnom broju stanovnika EU. Prema rezultatima poslednjih izbora (2004.), EP ima 785 poslanika.

PROCES RADA EP
Poslanici se u EP grupišu zavisno od programske ili ideološke bliskosti, a ne nacionalne pripadnosti. Neka od osnovnih ovlašćenja EP su: razmatranje predloga Evropske komisije, učestvovanje u donošenju propisa putem postupka saodlučivanja sa Savjetom EU, imenovanje i razrješenje članova Evropske komisije, pravo upita u vezi sa radom Komisije i Savjeta EU, podjela ovlašćenja u donošenju godišnjeg budžeta i nadzor nad njegovom primjenom zajedno sa Savjetom EU. Uloga EP je značajno ojačana Ugovorom iz Amsterdama (1997). Sjedište EP je u Strazburu (Francuska), iako se sve veći broj (vanrednih) zasedanja održava i u Briselu.