EU KUTAK PRIBLIŽAVA PROCES EURO-INTEGRACIJA STANOVNICIMA SJEVERA CRNE GORE

EU KUTAK Približava proces Euro-integracija stanovnicima sjevera Crne Gore  sa ciljem da informiše građane. Posebno mlade, o benefitima ulaska naše države u EU.

EU KUTAK

– Jača kapacitete i položaj civilnog sektora na sjeveru Crne Gore i preuzima aktivnu ulogu u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnijenja o procesu

– Utiče na svijest građana o postojanju aktivnosti i usluga EU info kutka u Bijelom Polju i kao mjesta za dijalog i debate. Razmjenu kulturnih, političkih i društvenih stavova među stručnjacima, akademcima, novinarima, civilnim društvom i mladima na različite teme od društvenog značaja.

– Utiče na nivo znanja i stručnost NVO, medija, mladih o procesu euro-integracija, jačana uloga mladih i civilnog sektora da aktivno promovišu EU vrijednosti i proces EU integracije Crne Gore, kao I povećanja povezanost mladih iz Crne Gore sa mladima iz EU zemalja.

EU KUTAK PRIBLIŽAVA PROCES EURO-INTEGRACIJA STANOVNICIMA SJEVERA CRNE GORE

– Doprinosi unaprjeđenju integracije Crne Gore u Evropsku uniju osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi.

– Prati unaprjeđenje javnih politika, transparentnosti i odgovornosti vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou i njihov doprinos procesu pristupanja u EU.

– Utiče na razvoj civilnog društva na lokalnom nivou i podsticanje građanskog aktivizma I volonterizma.

 – Unaprjeđuje omladinske politike i položaj mladih. Stimuliše inovativne izraze u kulturi.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju  finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori. Od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori

@euicmne @me4eu @cgo_cce